lubosh 3. jan 2024

Či vieš, že...?

Vieš, že vodný krst vykonávaný v Mene Otca, Syna a Ducha Svätého (Matúš 28:19) je u Boha neplatný?

Povieš si, „Prečo je neplatný?” Odpoveď je jednoduchá: Je neplatný, pretože krst spomínaný v Matúšovi 28:19 je „príkaz”. Ale vykonanie tohto príkazu je v Skutkoch 2:38, v Skutkoch 8:16, v Skutkoch 10:48, v Skutkoch 19:5. A podľa cirkevných dejín prvých tristo rokov boli obrátení k Ježišovi Kristovi krstení vo vode na Meno Pána Ježiša Krista. Klikni na nasledujúci odkaz, kde sa dozvieš viac.

Vieš, že Jahve Starého zákona je Ježiš Nového zákona?

Vieš to? Ježiš prišiel, aby dal poznať „Otca”, nie Seba Samého. Teraz je „Otcom” Jahve zo Starej zmluvy.

Keby si naozaj vedel, kto je Ježiš Kristus, potom by si vedel, kto je Jahve.

Uvažuj: Ak Ježiš dal poznať Otca, potom pri pohľade na Neho, Ježiša, vidíš Otca. Nepovedal to Ježiš Svojmu učeníkovi Filipovi v Jánovi 14:9? „Kto videl Mňa, videl Otca; ako to, že hovoríte, „Ukáž nám Otca”?

Požiadaj nás o kázne, prečítaj si ich a snáď Boh dá milosť, aby si jasne uvidel, kto je Jahve a kto je Ježiš.

Vieš, že učenie o Trojici nebolo na začiatku, teda Pánovými apoštolmi, vyučované?

Vieš o tom? Učenie o trojici bolo do kresťanskej cirkvi zavedené na Nicejskom koncile v roku 325 n. l. Ale predtým to tak nebolo. Kresťania prvých troch storočí neverili v trojjediného Boha, ale v JEDNÉHO Boha. JEDINÉHO Boha, ktorý sa zjavil alebo dal poznať v rôznych podobách, v rôznych tituloch a v rôznych vlastnostiach.

Ak by si si dobre preštudoval Božie tituly a atribúty v Starom zákone, zistil by si, že tie isté tituly sú v Novom zákone dané Ježišovi. Prečo? Pretože Jahve zo Starej zmluvy je Ježišom z Novej zmluvy. Je to stále TÁ istá OSOBA, len v Starom zákone sa dáva poznať ako „Otec”, zatiaľ čo v Novom zákone sa ten istý Boh (ktorý je DUCH, Svätý Duch) dáva poznať ako „Syn”. Potom, od Letníc, sa ten istý Boh dáva poznať ako „Duch Svätý”.

Ako Otec bol „Bohom nad nami”. Ako „Syn” bol „Boh s nami” (Emanuel, Matúš 1:23).

A ako Duch Svätý je „Boh v nás”.

Učenie o trojici je pohanská doktrína, ktorú rímskokatolícka cirkev prijala za svoju základnú doktrínu. Toto pohanské učenie bolo zavedené do kresťanstva a je prijaté všetkými hnutiami, ktoré sa odvolávajú na Ježiša Krista. NIE JE to však náuka kresťanská, ale pohanská. Vedeli ste to?

Žiadny Pánov prorok nikdy nehovoril o trojjedinom Bohu. Ani jeden. Všetci vždy hovorili o JEDNOM Bohu. Dokonca aj Ježiš hovoril o JEDNOM Bohu, pozostávajúceho z JEDNEJ osoby, a nie z TROCH.

Boh je DUCH. On nie je telo. Z tohto Ducha vyšiel Logos, Slovo. A Slovo NEBOLO inou osobou. Ty si „jedna” osoba, a ak hovoríš, tvoje Slovo nie je iná osoba. Tvoje Slovo si TY SÁM.

Toto Božie Slovo sa jedného dňa stalo „telom”, človekom, a prebývalo medzi nami pod Menom Ježiš. Ježiš nebol nik iný ako ten Boh, ktorý bol Duchom; z Ducha sa stal Slovom (Logos) a zo Slova sa stal telom, Ježišom, človekom, druhým Adamom.

Ježiš často hovorieval, „Pochádzam od Boha a vraciam sa k Bohu”.

Po Svojej smrti na Golgote a po Svojom nanebovstúpení sa tento Ježiš vrátil v podobe Ducha Svätého, a vstúpil do tých stodvadsiatich.

Čo boli v deň Letníc tie ohnivé jazyky, ktoré spočinuli na tých stodvadsiatich? Bol to Ježiš, ktorý sa v podobe ohnivých jazykov, v dimenzii Ducha Svätého, vrátil, aby žil vo Svojich svätých; a tak sa stali „chrámom Ducha Svätého”.

Na rozvinutie tejto Pravdy nie je v tomto malom článku dostatok priestoru; ak by si sa však chcel hlbšie ponoriť do tejto témy a jej pôvodu, prečítaj si knihu Výklad siedmich cirkevných vekov, ktorú nájdeš na našej webovej stránke v časti 5. kapitola, kde nájdeš podrobný výklad o tom, ako toto učenie vzniklo v pohanstve a ako bolo neskôr zavedené do kresťanstva.

Vieš, že Eva nejedla jablko?

To, čo sa skutočne stalo medzi Evou a hadom, bol SEXUÁLNY akt. Zabudni na jablko!

Had, ktorý v tom čase ešte nebol prekliaty, bol poľné zviera, ktoré chodilo vzpriamene. Podobal sa človeku oveľa viac ako šimpanz. Táto podobnosť bola taká, že had sa mohol „rozprávať” s Evou. A nielen to, ale dokonca jeho semeno sa mohlo zakoreniť v Evinom lone.

Eva sa s hadom dopustila CUDZOLOŽSTVA! Bol to hriech „cudzoložstva”.

Povieš si, „Ale kde je to v Biblii napísané?”. Je to napísané v Biblii, len si to zrejme ešte neuvidel.

Vieš, že Kain nebol Adamovým synom?

Málokto vie, koho synom bol Kain. Všetci si myslia, že bol Adamovým prvorodeným synom. Ale on ním nebol!

Kain nebol synom Adama a Evy, ale Evy a hada. Kainovým otcom bol had. Táto pravda je napísaná v Biblii, len veľmi málo veriacich kresťanov ju vidí.

Preto Ján a Ježiš nazvali farizejov „synmi hada”, „plemenom vreteníc”!

Aj pre túto pravdu potrebujeme vedieť, čo hovorí Biblia, namiesto automatického prijímania nejakého tradičného výkladu.

Vieš, čo je „znamenie šelmy”?

V Zjavení (13:16 - 17) Božie Slovo hovorí o „znamení šelmy”, ktoré bude v čase konca platiť na celej zemi a bez ktorého nikto nebude môcť predávať ani kupovať. Vieš, čo je to znamenie, ktoré budeš musieť nosiť na ruke a na čele? Keď sa dozvieš, čo je toto znamenie, budeš prekvapený! Túto pravdu objavíš aj vtedy, keď si prečítaš knihu Výklad siedmich cirkevných vekov.

Vieš, čo je „obraz šelmy”, o ktorom sa hovorí v Zjavení 13?

Keď sa to dozvieš, tiež budeš žasnúť. Ak máš záujem to vedieť, požiadaj o kázanie v zozname nižšie. Je veľmi dôležité vedieť, čo je to „obraz šelmy”, pretože by si ho mohol uctievať bez toho, aby si to vedel. Mohol by si ho nosiť bez toho, aby si o tom vedel. Je teda v tvojom duchovnom záujme, aby si to preskúmal a uistil sa, že s ňou nie si zapletený.

Vieš, čo je tá šelma, ktorá vystupuje z mora, a šelma, ktorá vystupuje zo zeme?

V Zjavení 13 Biblia hovorí o týchto dvoch šelmách. Vieš, čo sú tieto šelmy? Vedel si, že Vatikán a Amerika sú identifikovaní ako tieto dve šelmy?

Vieš, aké je číslo šelmy?

V Zjavení 13:18 sa píše, že v posledných časoch budú mať ľudia „zvláštne číslo”, je to: 666. Je tiež napísané, že ten, kto má rozum, bude vedieť toto číslo „spočítať”. Dokážeš ho spočítať? Chceš vedieť, aký je „význam” spočítania tohto čísla? Prečítaj si knihu Výklad siedmich cirkevných vekov a dozvieš sa to.

Vieš, kto je tá neviestka sediaca na šelme?

V Zjavení 17 Biblia hovorí o neviestke, prostitútke, ktorá sedí na šelme. Vieš, kto je táto neviestka?

Vieš, že táto neviestka mala „dcéry”?

V Zjavení 17:5 sa píše, že táto neviestka bola „matkou neviestok”. Vieš, kto sú tieto „dcéry neviestky”? Vieš, že protestantské cirkvi presne pasujú do tohto opisu v Biblii?

Vieš, kto sú dvaja svedkovia zo Zjavenia 11?

Títo dvaja svedkovia sú dvaja mocní Pánovi proroci, ktorí žili v minulosti a ktorí sa vrátia na scénu v posledných dňoch.

Vieš, sedem pečatí Zjavenia otvoril Baránok?

V Zjavení 5, 6 a 8 sa hovorí o siedmich pečatiach. Nikto nikdy nebol schopný zistiť, čo sa v týchto siedmich pečatiach nachádza. Všetci biblickí učenci to skúmali, ale nikdy sa im nepodarilo zistiť, čo presne bolo v týchto Písmach zapečatené.

Vieš, že v marci v roku 1963 Boží Baránok rozlomil týchto sedem pečatí a odhalil ich obsah?

Vieš, druhá časť proroctva z Malachiáša 4:5-6 sa už naplnila?

Prvá časť tohto proroctva sa naplnila v službe Jána Krstiteľa, lebo v Lukášovi 1:17 sa píše, že Ján privedie srdcia otcov späť k deťom. V akom zmysle viedol srdcia otcov späť k deťom? Viedol ich späť v tom zmysle, že jeho kázanie priviedlo otcov Starej zmluvy k deťom Novej zmluvy, teda od Zákona k Milosti. To je to, čo robil Eliáš-Ján. (Eliáš nie ako Eliášova „osoba”, ale ako Eliášova „služba”)

Druhá časť proroctva však hovorí, že táto Eliášova „služba”, ktorá príde na iného človeka pred veľkým a strašným dňom Hospodinovým, privedie srdcia detí späť k ich otcom.

Čo teraz znamená toto obrátenie sŕdc synov späť k otcom? Znamená to obrátenie synov Božích späť k viere, k učeniu, k náuke, ktorú mali otcovia. Otcovia sú Učeníci, Pánovi apoštoli (Peter, Pavol, Filip atď.), pretože tí sú otcami Pánovej Cirkvi.

Kázne v knižnej alebo elektronickej podobe, ktoré ponúkame na našej stránke, sú kázňami tejto Eliášovej „služby”, ktorá mala prísť. Požiadaj o ne a ak ťa Boh videl pred založením sveta ako časť Svojej rodiny, uvidíš, že ťa privedú k viere otcov, k učeniu otcov!

Vieš, anjel alebo posol zo Zjavenia 10:7 už bol na zemi?

Áno, tento anjel - posol už bol na zemi a kázania, ktoré ponúkame na tejto stránke, sú kázania tohto siedmeho anjela oznámeného v Zjavení 10:7.

Drahý čitateľ, koniec sa blíži! Skazenosť vo svete dosiahla rovnakú úroveň ako za Noemových dní. Predzvesť konca, ktorú predpovedali Ježiš a Pánovi proroci, vidíme okolo seba na všetkých stranách, vo všetkých spoločenských vrstvách, vrátane náboženskej sféry. Ako dlho bude Božia trpezlivosť vyčkávať? To nikto nevie. Ale určite sa končí. Čoskoro Pán vytrhne Nevestu Ježiša Krista, vyvolených, svätých, a potom sa začne veľké súženie.

Či sa na to nepripravíš skôr, ako príde táto hrozná udalosť? Nevybieliš si svoje duchovné rúcho, aby si bol pripravený na stretnutie s Pánom? Či si nevezmeš masť na oči a nenamažeš si ich, aby si jasne videl, aká je dokonalá Božia vôľa pre tvoj život?

Ak chceš vyrásť vo svojom duchovnom živote a duchovne sa pripraviť na stretnutie sa s Bohom, požiadaj o kázne tohto proroka, Williama Marriona Branhama, ktorého poslal Pán. Keďže viera prichádza z počutia Božieho Slova, ktoré vychádza z úst Božích, ich čítaním alebo počúvaním máš šancu, aby sa pomocou milosti Božej tvoje srdce vrátilo k „viere letničných otcov” (Mal 4:5-6).

Nech ti Pán Boh dá milosť a vytvorí v tebe túžbu čerpať z kázní tohto Božieho proroka, ktoré ponúkame zadarmo!